search_api_autocomplete
145.

Welke documenten moet een kredietgever aan de FSMA bezorgen?

Als onderdeel van zijn vergunningsdossier moet de kredietgever een aantal documenten aan de FSMA bezorgen via de onlineapplicatie. Afhankelijk van uw situatie zal de onlineapplicatie aangeven welke relevante documenten u moet opladen.

Hieronder vindt u een overzicht van de documenten die doorgaans opgevraagd worden bij kredietgevers. Deze lijst is evenwel niet exhaustief. De kredietgevers moeten de FSMA immers, op louter verzoek, alle informatie en documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht. De FSMA bepaalt ook op welke wijze en hoe frequent ze deze informatie en documenten moeten overmaken. Voldoen aan de verzoeken van de FSMA, binnen de termijn die zij vastlegt, is een voorwaarde om een vergunning als kredietgever te krijgen en te behouden.

Wat het gebruik van een modeldocument betreft, zijn er drie mogelijke situaties:

  1. Documenten waarvoor het gebruik van eenmodeldocument van de FSMA verplicht is;
  2. Documenten waarvoor de FSMA het gebruik van een modeldocument aanbeveelt, maar waarbij ook andere documenten mogen worden gebruikt, voor zover ze de in het modeldocument beschreven informatie bevatten;
  3. Documenten die afkomstig zijn van externe bronnen en waarvoor dus geen modeldocument bestaat.

De documenten mogen maximum 2 Mb per document groot zijn en moeten in pdf-vorm worden opgeladen. In principe mag u voor elk onderdeel maar één document opladen. In sommige gevallen kan u echter een documentenbundel opladen. Ook dan geldt het maximum van 2 Mb per document en niet per bundel.

1. Documenten in verband met de algemene organisatie van de kredietgever

Te bezorgen documenten
Documentenbundel mogelijk?
Organigram (modeldocument aanbevolen) Ja
Organisatie boekhouding (modeldocument aanbevolen) Nee
Organisatie gegevensbewaring (modeldocument aanbevolen) Nee
Organisatie strijd tegen witwassen en terrorisme (modeldocument aanbevolen) Nee

2. Documenten in verband met hypothecair krediet

Te bezorgen documenten
Documentenbundel mogelijk?
Goedkeuring modelovereenkomsten hypothecair krediet door de FOD Economie Nee
Organisatie activiteit hypothecair krediet (modeldocument aanbevolen) Nee
Businessplan hypothecair krediet (modeldocument aanbevolen) Ja
Lijst bijkantoren hypothecair krediet (modeldocument aanbevolen) Nee
Lijst dochterondernemingen hypothecair krediet( (modeldocument aanbevolen) Nee

3. Documenten in verband met consumentenkrediet

Te bezorgen documenten
Documentenbundel mogelijk?
Goedkeuring modelovereenkomsten consumentenkrediet door de FOD Economie Nee
Organisatie activiteit consumentenkrediet (modeldocument aanbevolen) Nee
Businessplan consumentenkrediet (modeldocument aanbevolen) Ja
Lijst bijkantoren consumentenkrediet (modeldocument aanbevolen) Nee
Lijst dochterondernemingen consumentenkrediet (modeldocument aanbevolen) Nee

4. Documenten in verband met het aandeelhouderschap, het kapitaal en het eigen vermogen van de kredietgever

Te bezorgen documenten
Documentenbundel mogelijk?
Beschrijving aandeelhouderschap kredietgever (modeldocument aanbevolen) Nee
Vragenlijst aandeelhouder kredietgever (modeldocument verplicht) Nee
Kapitaal en eigen vermogen (modeldocument aanbevolen) Nee

5. Documenten in verband met de leiding van de kredietgever

Te bezorgen documenten
Documentenbundel mogelijk?
Organisatie leiding kredietgever (modeldocument aanbevolen) Nee
Vragenlijst leiding kredietgever (modeldocument verplicht) Nee
Uittreksel uit het strafregister Nee

6. Documenten voor kredietgevers die de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen

Beschikbare documenten 1
Documentenbundel mogelijk?
Vragenlijst bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen (verantwoordelijke voor de distributie) (modeldocument verplicht) Nee
Diploma Ja
Attest van het slagen voor een examen in hypothecair krediet Ja
Attest van het slagen voor een examen in consumentenkrediet Ja
Uittreksel uit het strafregister Nee
Attest burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering Ja

De in deze tabel vermelde documenten moeten niet aan de FSMA worden bezorgd, maar wel ter beschikking worden gehouden met uitzondering van het attest burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering dat moet worden bezorgd.

7. Overige documenten

Te bezorgen document
Documentenbundel mogelijk?
Volmacht primaire contactpersoon (modeldocument aanbevolen)2 Ja

2 Dit document moet enkel worden bezorgd indien de aanvraag door een volmachthouder wordt ingediend. Het is niet vereist indien de aanvraag door een lid van het wettelijk bestuursorgaan van de kredietgever wordt ingediend.

 

De volgende categorieën van kredietgevers moeten een beperkter aantal documenten aan de FSMA bezorgen:

  • sociale kredietgevers;
  • kredietgevers die onder prudentieel toezicht van de NBB staan;
  • bepaalde overnemers van schuldvorderingen uit een hypothecair krediet met onroerende bestemming;
  • kredietgevers die geen kredieten meer toestaan, maar enkel bestaande kredieten beheren en afwikkelen.