search_api_autocomplete

Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. 

De lijst vermeldt meer bepaald:

 • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
 • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
 • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

textfield
textfield
textfield
select
Titel Naam van de vennootschap Website Type fraude Datum Oplopend sorteren
 • Axa Banque
 • Banque Transatlantique
 • Caixabank
 • Deutsche Bank
 • ING Bank
 • Trade Republic Bank
 • Wise Europe
 • https://web.app-traderepublic.com/
 • https://acces.wtb-management.com/
Vermogensbeheer
13/06/2024
 • Algo Education
 • Bitcode Method
 • Immediate Peak
 • Immediate Intal
 • Immediate Vortex
 • 4xai
 • BFTCapitals/BFTCapitalspro
 • Bitlet
 • Bitnomics
 • BNP Groups (cloned firm)
 • Chronovalor
 • CMCapitals (cloned firm)
 • Coinsbit
 • CryptoCom AI (cloned firm)
 • DCY Markets
 • Easy Trade
 • Fortnomics
 • FX Margine
 • GMT Direct
 • High BTC Stock
 • Invotrade
 • Lasbert
 • Omega Capital Markets
 • Opti Market Exchange
 • Parenta Financal Services Ltd
 • Promarket AI
 • Quopi
 • Sense traders
 • Sfcap/Safecap Investments/Finalto
 • SkyTarget Ltd
 • Swiss-Vests
 • TigersFM
 • Titanwealth24
 • Tradex4u
 • Verify Markets
 • Vourteige
 • XHPX
 • http://algoeducation.io/
 • https://bitcode-method.com/
 • https://bitcodemethod.org/
 • https://bitcode-ai.live/
 • https://immediatepeak.io/
 • https://immediatepeak.com
 • https://immediatepeak.net
 • https://immediatefuture.io
 • https://immediate-peak.com
 • https://immediatepeak.org
 • https://immediateintal.com/
 • https://immediate-intal.co/
 • https://immediateintalai.com/
 • https://immediatevortex.io
 • https://immediate-vortex.com/
 • https://immediatevortex.co/
 • https://4xai.net/
 • http://bftcapitals.com
 • https://www.bftcapitalspro.com/
 • https://bitlet.net/
 • https://bitnomics.co
 • https://bnpgroups.co.uk/
 • https://www.chronovalor.com/
 • https://cmcapitals.com/
 • https://coinsbit.io/
 • https://crypto-com.ai
 • https://dcymarkets.com/
 • http://easy-trade.uk/
 • https://www.fortnomics.com/
 • https://fxmargine.com/
 • https://gmtdirect.com/
 • https://www.highbtcstock.com/
 • https://invotrade.com/
 • https://lasbert.net/
 • https://omegacm.net
 • https://www.omega-cm.net/
 • https://ome1.vip
 • http://www.ome2.vip/
 • https://www.parentafinancialservicesltd.com/
 • https://promarket-ai.com/
 • https://promrk-ai.com/
 • https://tradingacc-globalic.com/en
 • https://web.halving-trade.org/
 • https://web.hlv-trade.com/auth/login
 • https://pro-mrketai.com/
 • https://quopi.ai/
 • https://quopi.app/
 • https://sense-traders.com/
 • https://webtrader.sfcap.trade/
 • https://www.skytargetltd.com/
 • https://swiss-vests.com/
 • https://www.tigersfm.com/
 • https://www.titanwealth24.com/
 • https://tradex4u.com/
 • https://www.verify-markets.com
 • https://www.vourteige.com/
 • https://xhpxpro.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
16/05/2024
 • Apag-Audit AG
 • Claim Justice
 • Crypto Conduct Authority
 • Etoro (Torocoin – Cloned firm)
 • FXVC
 • Global Get Back
 • IFP Center
 • NCSC (Cloned Firm)
 • Trading Center
 • Ucoin Capital
 • VaxCo
 • https://apag-audit.org/
 • https://claim-justice.com/
 • https://commission-cca.com/
 • https://toroc.io/
 • http://globalgetback.com/
 • https://ifp.center/
 • https://www.ifp.center
 • http://trading-center.co/
 • https://ucoincapital.com
 • https://www.vaxco.io
 • https://www.vaxco.co
 • https://www.vaxco.org
Recovery rooms
25/04/2024
Andere
18/04/2024
 • Acarix Groupe
 • Andenne Assur
 • Axu Finance
 • Balaskas Krediet
 • Batys & services
 • Be Snel financien
 • Bosphore Credit Sprl/Finloan Services
 • CF Services plus
 • Chrono Inter Krediet
 • Consulting lener
 • Courtage Express
 • Credipex
 • Direct Geldkrediet
 • EGS Geld
 • Esay Loan
 • Eurlening
 • Evok Finances
 • Extramex Geld
 • Finaid Services
 • Financement Rapid
 • Financial Network
 • Finanza espresso
 • Fino Concept
 • Flexibel Financieren
 • Geld snel krediet
 • Geno Krediet
 • Groot Krediet
 • Grueland
 • inb-service
 • Invest Group Finance
 • Joafino
 • Krediet consolidatie
 • Krediethub
 • Kredit Express
 • Kredit Service
 • Kreditline
 • Kredits Now
 • Lenen Krediet
 • Mevakelunix
 • Mijn Krediet Devoght
 • Mirakel Compass
 • Mosaic Credit Solutions
 • Mutuel Group
 • My Best Finance
 • Navex Group
 • Network Influences
 • Prestatie Financieel
 • Prestig Unie
 • Prestige Krediet
 • Prêteur privé Gautier
 • Sanlem krediet
 • SNF Solution
 • Social Finance Plus
 • Viari Services
 • Vlot lenen
 • World Start Bank
 • https://acarix-groupe.com/
 • https://andenne-assur.com
 • https://axu-finance.com/
 • https://k-balaskas.com/
 • https://batyx-services.com/
 • https://be-snelfinancien.com/
 • https://www.finloan-services.com
 • https://cf-services-plus.com
 • https://chronointerkrediet.com/
 • https://consulting-lener.com/
 • https://courtage-express.com/
 • https://credipex.com/
 • https://direct-geldkrediet.com/
 • https://egs-geld.com/
 • https://www.esayloan-online.com/
 • https://eurleningltd.com/
 • https://evok-finances.com/
 • https://extramexgeld.com/
 • https://www.finaid-services.com
 • http://financement-rapid.com/
 • https://www.financial-network.net/
 • https://finanza-espresso.com/
 • https://finoconcept.com/
 • https://flexibelfinancieren.com/
 • https://geldsnel-krediet.com/
 • https://geno-krediet.com/
 • https://grootkrediet.com/
 • https://www.grueland.com/
 • https://inb-service.com/
 • https://investgroupfinance.com/
 • https://www.joafino.com/
 • https://kredietconsolidatie.com/
 • https://krediethub.com/
 • https://www.mykreditexpress.com
 • https://kredietservice24h.com/
 • https://kredit-line.com/
 • https://www.kreditsnow.com/
 • https://lenen-krediet.com/
 • https://mevakelunix.com/
 • https://mijn-kredietdevoght.com/
 • https://mirakelcompass.com/
 • https://creditmosaicsolutions.com/
 • https://mutuel-finances-groupe.com/
 • https://mybest-finance.com/
 • https://navex-group.com/
 • https://networkinfluences-invest.com/
 • https://prestatie-fiancieel.com/
 • https://prestig-vereniging.com/
 • https://prestigekrediet.com/
 • https://preteurprive-gautier.eu/
 • https://sanlem-krediet.com/
 • https://cfnsolution.com/
 • https://socialfinanceplus.com/
 • https://viariservices.com/
 • https://bkrvrijleven.com/
 • http://worldstartbk.com/
Kredietfraude
18/03/2024
 • Bitcoineer
 • Admirria
 • Immediate Alpha
 • Immediate Bitwave
 • Traderai
 • Absolutecoinmarkets
 • Advanced Traders
 • Arbitrage Genius
 • Assets Premium
 • ATB Markets Pro
 • Bitcoin Knight
 • CFX Fund
 • City Markets
 • Coinexmax
 • Coscoin
 • CTRL Investments
 • Dax.Pro
 • Digital Century
 • DOEX
 • EdgeFinance Ltd
 • Equities Reserves
 • Exopip
 • Flaregain
 • FMasters
 • Fundiza
 • FVP Trade
 • Golden Currencies
 • Hfinvest
 • Ibplatform
 • Intrafund
 • Ixxen
 • JBY Capital
 • JSS Investments
 • Ltd Capital
 • Market2cap
 • Merrix
 • Mobatrade
 • Naristech
 • NFG Finance
 • Onewiex
 • Parallel Investment
 • PrimefinanX
 • QCFinances
 • SGX Digital
 • Skyhigh Traders
 • Tpc Invest
 • TradeAI Group
 • TradeCryptoMasters
 • Trademay
 • Tradiora
 • Uxcoins
 • Vivoholding
 • Wells Trader
 • Wisewealth
 • Xtrader365
 • Zertom
 • https://btceer.com/
 • https://bitcoineer-official.com/
 • https://admirria.com/
 • https://immediatealphaapp.com/
 • https://immediate-alpha-app.com/
 • https://immediatebitwave.com/
 • https://traderai.me/contact/
 • https://absolutecoinmarkets.com
 • https://advanced-traders.com/
 • https://arbitrage-genius.ai/
 • https://assets-premium.com
 • http://www.atbmarketspro.com/
 • https://atbmarkets.com/
 • https://trade.bitcoin-knight.com/
 • https://cfxfund.com/
 • https://www.city-markets.com
 • https://coinexmax.org/
 • https://coscoins.com/
 • https://www.ctrl-investments.cc/
 • https://www.dax.pro/
 • http://digital-century.net/
 • http://digital-century.co/
 • https://doexgf.co/
 • https://edgefinance.ltd/
 • https://equitiesreserves.com/
 • https://www.exopip.com/
 • http://flaregain.com/
 • https://platform.flaregain-tech.com/
 • https://fmasters.io/
 • https://fundiza.com/
 • https://fvptrade.com/
 • http://(client.)golden-currencies.net/
 • https://hfinvest.net/
 • https://hedgefunds.website/
 • http://ibplatform.tech/
 • http://ibplatform.info/
 • https://www.intrafund.com/
 • https://www.intrafund2.com/
 • https://ixxen.com/
 • https://jbycapital.com/
 • https://jbycapital.net
 • https://www.jss-investment.com/
 • https://www.ltd-capital.com
 • https://www.ltdcapital.com
 • https://www.ltdcapital1.com/
 • https://market2cap.com/
 • https://mrk2cap.com
 • https://merrix.pro/
 • http://mobatrade.com/
 • https://www.mobatrade.co/
 • https://naristech.com/
 • https://www.nfgfinance.com/
 • https://onewiex.com/
 • https://parallelinvestment.io/
 • https://primfinanx-flow.com/
 • https://qcfinances.io/
 • http://www.sgx.digital/
 • https://skyhigh-traders.com/
 • https://tpcinvest.com/
 • https://tradeai-group.com/
 • https://platform.tradeai-group.net/
 • https://www.tradecryptomasters.com/
 • https://trademay.com/
 • https://tradiora.com/
 • https://uxcoins.io/
 • https://vivoholding.io/
 • https://wellstrader.com/
 • https://wisewealth.ai/
 • https://www.xtrader365.com/
 • https://www.zertom.com/
 • https://admirria.tech/
 • https://www.cfx-fund.com/
 • https://www.city-markets.io
 • https://flaregain.io/
Online frauduleuze tradingplatformen
14/03/2024
Andere
07/03/2024
 • Bit 2.0 Urex
 • Bitcoin 360 Ai
 • Bitcoin Bot
 • BitiCodes
 • Bitindex Prime
 • BitIQ
 • Bitsoft 360
 • Granimator
 • Immediate Connect
 • Immediate Momentum
 • Markets trends education
 • Oil (Pro) Profit
 • Professor PIPS
 • ProMarket
 • Quantum Prime Profit
 • Trade 2.0 Intal
 • University4Traders
 • https://the-bit2urex.com
 • https://bit2urex.com/
 • https://bitcoin360ai.com
 • https://bit-indexai.com
 • https://the-bitcoin360-ai.com
 • https://bitcoin-360-ai.org
 • https://bitcoin-bot.app
 • https://bitcoin-bot-pro.com
 • https://biticodes.com
 • https://the-biticodes.com
 • https://biticodes-app.com
 • https://bitprime-gold.com
 • https://bitindexprime.org
 • https://bitindexprime.com
 • https://bit-indexprime.app
 • https://bit-indexprime.com
 • https://thebitindex-prime-app.com
 • https://thebitindex-prime.com
 • https://bitiq.app
 • https://bit-iq.co
 • https://bitiq.org
 • https://bitqt-app.net
 • https://bitiq.live
 • https://bitiqapp.com
 • https://bitsoft360.com
 • http://granimator.live
 • https://immediateconnect.net
 • https://immediate-connect.app
 • https://immediateconnect.ai
 • https://immediate-momentum.com
 • https://immediate-momentum.io
 • https://markettrends.education
 • https://oilproprofit.com
 • https://oil-profit.app
 • https://professorpips.academy
 • https://promarket.academy
 • http://quantum-prime-profit.com
 • https://500tradeintal.app
 • https://university4traders.com
 • https://500intal.trade/
Online frauduleuze tradingplatformen
14/02/2024
 • CNR Invest
 • https://access.base‐gestion‐cl.com/preview
 • https://accesglobalgg.com
Vermogensbeheer
21/12/2023
 • BTC20
 • https://btc20.com/fr
Cryptomunten
20/12/2023
Andere
14/12/2023
 • Pontils Alinau
 • Pratholding
 • Primalgold / Myeffico Finance
 • Silva Investissements
 • Wallet Premium
 • https://www.Pontils-alinau.com
 • https://www.pratholding.com
 • https://www.silva-investissements.com
 • https://www.walletpremium.com
Alternatieve beleggingen
08/12/2023
 • 7solutions
 • AES
 • Appex Finance
 • ARP Trade
 • Audemars Group
 • Bitbinx
 • Bitgetinvest
 • Cap Traders
 • Capital B Market
 • Coinex.la
 • CorsairControl
 • Cryptomerge
 • Dax-Financial
 • DBG Investment
 • Direct Stock
 • ECTraders / ECdgTraders
 • Elbitrader
 • Emarket-24
 • EMG Prime
 • E-Secure.io
 • ETHprofits
 • Extonglobal
 • Financewise
 • FortunaInvest
 • FuturBTC
 • FXP360
 • Gastrade
 • Gateway Capital CG/Capital Gateway CG
 • Global ICM
 • Global Mining Hub
 • Invox Trade
 • KTXENR
 • LPL Financing
 • MetaSwissX
 • NFG Finance
 • Obcai
 • Omers Finance
 • Quaero Capital
 • Quantia
 • Safity
 • SSC Investment
 • Tangent Capital
 • Terallix
 • Terrarobo
 • Tools4deals
 • Topeu
 • Traderup
 • Tradespeck
 • Truemarket Trading
 • Trustbit
 • Trustly
 • Wise-Markets
 • Wisevests
 • https://7solutions.uk/
 • https://www.aestotal.com
 • https://appexfinance.com/
 • https://appex-finance.com/
 • http://arptrade.com/
 • https://audemarsgroup.com/
 • http://bitbinx.net/
 • https://www.bitsgetinvest.com/
 • https://cap-traders.com
 • https://capitalbmarket.com/
 • https://coinex.la/
 • https://corsaircontrol.pro/
 • https://cryptomerge.com/
 • https://www.dax-financial.com/
 • https://dax-financial.de/
 • https://www.dbginvestment.org/
 • https://direct-stock.com/
 • https://www.ectraders.com/
 • https://www.elbitrader.com/
 • https://elbi-trader.com/
 • https://emarket-24.com/
 • https://emgprime.com/
 • https://e-secure.io/
 • https://e-secure.app/
 • http://ethprofits.com/
 • https://www.extonglobal.com/
 • https://www.financewise.cc
 • https://fortuna-invest.com/
 • https://www.futurbtc.com/
 • http://www.fxp360.com/
 • https://gastrade.co/
 • https://gastrade.company/
 • https://gatewaycapitalcg.com/
 • https://capital-gatewaycg.com/
 • http://icm-global.com/
 • http://global-icm.com
 • http://glbl-icm.com
 • https://www.global-icm.net/
 • https://www.globalmininghub.com
 • https://invox.trade
 • https://web.ktxenr.com/
 • https://web.ktxenr.net/
 • https://www.metaswissx.net/
 • https://www.nfgfinance.com/
 • https://obcai.cc/
 • http://www.obcai.com/
 • https://omersfinance.ltd
 • https://quaerocapital.pro/
 • https://quaerocapital.trade/
 • https://quantia.cc/
 • http://safity.pro/
 • https://www.privat.bet/index.html
 • https://www.sscinvestment.com
 • https://tangent-capital.pro/
 • https://www.Terallix.com
 • https://www.terrarobo.pro/
 • https://tools4deals.com/
 • http://tools-4deals.com/
 • https://topeu.net/
 • https://www.topeu.com
 • https://www.traderup.com/
 • https://www.tradespeck.com
 • https://truemarket-trading.com/
 • https://www.trustbit.trade/
 • http://www.trustly.io/
 • https://trustly.pro/
 • https://wise-markets.com/
 • https://wisevests.com/fr/home-fr/
 • http://www.traderup5.com
 • http://www.traderup7.com
 • http://www.obcai.net/
 • https://www.metaswissx.org
 • https://captraders.net/
Online frauduleuze tradingplatformen
30/11/2023
 • Alle Financien
 • Best Finance Group
 • Cassert Financement
 • Cosedoo
 • Direct Krediet
 • Finance Enterprise
 • FSEI-GROEP
 • Hiterkredit
 • Kreditaas
 • Leen-Dienst
 • ONG Aide Solution
 • Onlinekrediethub
 • Oxi Financiel
 • Pluskredite
 • Sine Kredit
 • Smart Krediet
 • Sodik Kredit
 • Volda Financiering
 • https://alle-financien.com/
 • https://bestfinance-group.com/
 • https://cassert-financement.fr/
 • https://www.cosedoo.eu/
 • https://www.direct-krediet.com
 • https://finance-enterprise.com
 • http://www.fsei-groep.com/
 • https://hiterkredit.com/
 • https://kreditaas.com/
 • https://leen-dienst.com/
 • https://ong-aide-solutions.com/index.php
 • https://www.onlinekrediethub.com/
 • https://oxi-financiel.com/
 • https://pluskredite.com/
 • https://sinekredit.com
 • https://smartkrediet.com/
 • http://sodik-kredit.com/
 • https://voldafinanciering.com/
Kredietfraude
10/11/2023
Andere
09/10/2023
 • Amos Limited
 • Binetrix
 • Bitmarket Trader
 • BT Invest
 • BTYEX
 • Buycryptomarket
 • CapitalBMarket
 • CED Capital Ltd (cloned firm)
 • Coinex-VIP
 • Crypto-Tech
 • Crystals Capitals
 • EconomyPair
 • ETOFXOPTIONS / ACAFXOPTIONS
 • Financeslab
 • Gainful Markets
 • Intellect trades
 • Investwise
 • MarketsInvest
 • Megainvestco
 • MGM Global
 • Mondial Investments (cloned firm)
 • Mtcapitals
 • Opticapital
 • Otrade
 • Phoenixtb
 • Pioneer Markets
 • Platinum-Markets
 • Primenox
 • Statehills
 • Swiss-win
 • Tradercode
 • Tradingexpo
 • TRC
 • Universy invest
 • Upstream Market
 • https://amoslimited.co/
 • https://am-s.cc/login
 • https://www.binetrix.com
 • https://bitmarket-trader.com/
 • https://b-tinvest.com
 • https://btyex.co/
 • https://www.buycryptomarket.com
 • https://capitalbmarket.com/
 • https://www.cedcapitalltd.com/
 • https://www.coinex-vip.com/
 • https://crypto-tech.io
 • https://crystalscapitals.info/
 • https://crystalscapitals.com/
 • https://economypair.com/
 • https://ecnmpair.com/
 • https://www.etofxoptions.com/
 • https://www.etofx.cc/
 • https://financeslab.com/
 • https://financeslab.org
 • https://financeslab.net
 • https://gainfulmarkets.com/
 • https://platform.gainfulmarkets-tech.com/
 • https://gainful-markets.com/
 • https://www.intellecttrades.org
 • https://investwise.cc/
 • https://marketsinvest.net
 • https://marketsinvest.com
 • https://www.megainvestco.com/
 • https://mgmglobal.com/
 • https://www.mondialinvestmentsltd.vip
 • https://www.mondialinvestmentsltd.com
 • https://www.mtcapitals.ai
 • https://www.mtcapitals.com
 • https://opticapital.com/
 • https://www.opticapital4.com
 • https://otrade.io/
 • http://ptrade.io/
 • https://www.phoenixtb.io
 • https://webtrader.phoenixtb-platform.com
 • https://pioneer-markets.net/
 • https://platinum-markets.com/
 • https://primenox.com/
 • http://www.statehills.com/
 • https://swiss-win.com/
 • https://tradercode.com/
 • https://trader-code.com/
 • https://www.tradingexpo.net
 • https://trcl0.com/mobile/about.html
 • https://trc1o.com/mobile/index.html
 • https://universyinvest.com/
 • https://upstream-market.com/
 • http://am-s.pro/
 • https://b-tinvest.dev/
 • http://ootrade.io/
 • https://uotrade.io
 • https://tradeou.io/
 • http://phoenixtb.pro
 • https://www.phoenix-tb.com
 • https://platinum-markets.io/
 • https://primenox.io/
Online frauduleuze tradingplatformen
06/09/2023
 • South Pass Partners
 • https://www.southpasspartners.com
Boiler rooms
28/08/2023
 • May Capital Group
 • https://www.maycapitalgroup.com
Boiler rooms
28/08/2023
 • IWL Consulting
 • https://www.iwlconsulting.com
Boiler rooms
28/08/2023
 • IWL Consulting
 • May Capital Group
 • South Pass Partners
 • https://www.iwlconsulting.com
 • https://www.maycapitalgroup.com
 • https://www.southpasspartners.com
Boiler rooms
28/08/2023
 • As-Admino
 • BFICI
 • Bsi-Credit
 • Capital Infusion / Capital Infusion LLC
 • CashPay
 • Cea Credits
 • Creditpont
 • Dalaxy Service
 • De lening voor iedereen Group
 • EGS Union
 • E-Loan Sodex
 • Erinter-Service
 • Euro Finanz Welt
 • Fiinz Snelle Financiering
 • Get Finance
 • Gilvesty-Service / Gilvesty-Services
 • Globaluni Bank / Worldbank Kredit
 • Goldservices-Bk / Golden Bank Services
 • Harc Union Credit
 • Hpinvest Finance
 • Innovate
 • Kredit Official
 • Kymco/ Kymco Services
 • Legal Compagny
 • Lenen Direct / Lenen Direct Bank
 • Mavetixcompass
 • Myrx Services
 • NM Venture Kapital
 • Only-Finance
 • Ooreka Inter
 • Opunilo
 • Perfecte Krediet
 • Pluskredi
 • Privaatfund
 • Record Finance
 • Rocket-Money
 • Saberis Credit Group / Saberis Kredit
 • Sarpaas / Ensar
 • Snelle Online Lening
 • Snelle-Lening Group
 • Solidariteit Krediet / Solidariteit Kreidiet
 • Solunex Finances
 • SoxyGroup
 • Torfsgroups
 • Tresorerie Express
 • Vergas finance / Vergas finance Credit
 • Witler Finance Groups
 • https://asadmino.be/
 • https://bfici.com/index.php
 • https://bsi-credt.com/
 • https://www.capital-infusion.com/
 • https://cash-credit.fr/
 • https://cea-credits.ch/
 • https://www.creditpont.com/
 • https://dalaxyservice.com
 • https://snelle-leenservice.be
 • https://de-lening-voor-iedereen.com
 • https://egs-union.com
 • https://e-loansodex.com/
 • https://erinter-service.com/
 • https://www.eurofinanzwelt.com
 • https://www.fiinz-snelle-financiering.fr
 • https://getfinanceltd.com/
 • https://gilvesty-service.com/
 • https://globalunibnk.com/
 • https://goldenservices-bk.com/
 • https://www.harc-unioncredit.com/
 • https://hpinvestfinance.com/
 • https://beste-und.com/
 • https://kreditofficial.com/
 • https://kymco-services.com/
 • https://legal-compagny.com/
 • https://lenendirect.com/
 • https://mavetixcompass.com/
 • https://myrx-service.com/
 • https://nm-venture-kapital.com/fr/index.html
 • https://only-finance.com/
 • https://oorekainter.com/
 • https://www.opunilo.com/
 • https://www.perfectekrediet.nl/
 • https://pluskredi.com/
 • https://www.privaatfund.nl/
 • https://record-finance.com/
 • https://rocket-money.ch
 • https://saberiskredit-group.com/
 • https://sarpaas.com/
 • https://snelle-online-lening.com/
 • https://snelle-lening.net/
 • https://solidariteit-krediet.nl/
 • https://solunex-finances.com
 • https://www.soxygroug.com/
 • http://torfsgroups.com/
 • https://tresorerie-express.com/
 • https://vergasfinan-bnk.com
 • https://witlerfinancegroups.com/
Kredietfraude
03/07/2023
 • Assets-Access
 • A-trade International
 • BingX (cloned firm)
 • Bitelitgroup
 • Bitradercode
 • Common Investments
 • Comovest
 • DBSINVESTING
 • ECB crypto
 • Enduring Markets
 • Erzinex
 • Finextrader
 • Fivoro
 • GlobalX
 • Intelligence Prime Capital
 • Invest Dominate Group
 • Invest Ehub
 • Ip-t.trade
 • Keller Finance
 • Librapros
 • Linitybase
 • MIT-IC
 • Nextonbid
 • Pocket Option
 • Polar BTC
 • PrimeOlympicPro
 • Priority-Trading
 • Sallix Capital
 • Seastock-24
 • SolidusX
 • Spotinvest
 • Stockswide
 • SwissFxBank
 • T4trade
 • Topologyfis
 • Torocoin
 • Torrocapital
 • Winvestock
 • https://www.assets-accessltd.com
 • https://asset-access.com/
 • https://atrintl.com/
 • https://bingsaub.com/
 • https://bitelitgroup.com/
 • https://bitelitgrp.com/
 • https://bitradercode.com/
 • https://commoninvestments.co/
 • https://comovest.com/
 • https://dbsinvesting.com/
 • https://ecbcrypto.com/
 • https://enduring-markets.com/
 • https://www.erzinex.com/
 • https://finextrader.com/
 • https://fivoro.com/
 • https://globalx.company/
 • http://www.intelligenceprimecapital.com/
 • https://invest-dg.com/
 • https://invest-ehub.com/
 • https://ip-t.trade/
 • https://www.kellerfin.com/
 • https://www.librapros.com/
 • https://linitybase.com/
 • https://linitybase.info/
 • https://www.mit-ic.com
 • https://www.mit-ic.net/
 • https://nextonbid.com/
 • https://pocketoption.com/en
 • https://po.trade/en
 • https://pocketoption.app/
 • https://www.polarbtc.com/
 • https://primeolympicpro.com/
 • https://priority-trading.com/
 • https://www.priority-trading.net
 • https://sallixcapital.com/
 • https://seastock24.com/
 • https://solidusx.com/
 • https://www.spotinvest.com/
 • https://stockswide.com/
 • https://stockswide.com/
 • http://swissfxbank.com/
 • https://www.swissfxbank.live/
 • https://www.t4trade.com/
 • https://topologyfis.com/en/
 • https://torocoin.io/
 • https://toroc.io/
 • https://torrocapital.com/
 • https://winvestock.com/
 • https://winvestock.net/
Online frauduleuze tradingplatformen
05/06/2023
Recovery rooms
30/05/2023
 • Adelan Finances
 • Akoue
 • BNC Finance
 • Cerberus
 • CK Kredit
 • CLC Bank
 • Crédit Belge
 • Credit Express
 • Earing Group Ltd
 • Eerst Krediet
 • Europa Finanzierung
 • Fianc Emprunts 24
 • Fouranexwork
 • Infilrux Financial
 • KashSpeed
 • Kredit Line Ltd
 • Kymco Krediet Bank
 • Legal Finance global
 • Mixatelwort
 • My Financial Group
 • Opunilo Financial
 • Pro-Lening
 • Rabo Krediet
 • Roalix-Finance
 • Snel Lenen
 • Snelle-lenen
 • Sokredinet
 • Volkrediet
 • https://adelanfinances.com/
 • https://www.akoue.eu/
 • http://bnc-finance.com/
 • https://cerberusplus.com/
 • https://www.ckkredit.com/
 • https://clcbank.org/
 • https://creditbelge.com/
 • https://credit-express.net
 • http://www.earinggroup-ltd.com
 • https://eerstkrediet.com
 • http://europafinanzierung.com/
 • https://fiancemprunts24.com/
 • https://fouranexwork.com/
 • https://infilruxfinancial.com/
 • https://www.kashspeed.com/
 • https://kreditlineltd.info/
 • https://kymco-krediet.com/
 • https://esayfinance.com
 • https://legalfinanceglobal.com
 • https://mixatelwort.com/
 • https://my-financialgroup.com
 • https://www.opunilo.com/
 • http://pro-lening.com/
 • https://rabo-krediet.com
 • https://roalix-finance.com/
 • https://snel-lenen.com/
 • https://snelle-lenen.nl
 • https://sokreditnet.com
 • https://volkrediet.com/
Kredietfraude
27/03/2023
 • AB INVESTMENT
 • https://ab-investment-acces.net
 • https://ab-investment.net
 • https://cbcgroup-lu.com/login
Boiler rooms
08/03/2023
 • Asia Coinin
 • Binotrader
 • Buxberg
 • Cedar Financial
 • Central Margins
 • Coinclick
 • Coins Crossing
 • GLE Markets
 • Globale-Invest
 • Grow Deposits
 • Itoro-Capital / ItoroStocks
 • Mega Markets
 • RXK Capital
 • STB Markets
 • Stocks Views
 • Thinvest
 • Ulian Pro
 • Webull Investing (cloned firm)
 • Wilton Option
 • Xpoken
 • https://www.asia-coinin.com
 • https://binotrader.com
 • https://buxberg.com
 • https://cedarfinancial.ltd
 • https://centralmargins.com
 • https://coinclickex.com
 • https://coinciros.com
 • http://coinstrades.com
 • https://glemarkets.com
 • https://glemarkets3.com/
 • https://gle-markets.com
 • https://www.globale-invest.com
 • https://trade.growdeposits.net
 • https://itoro-capital.com
 • https://itoro-capital.co
 • https://itoro-capital.net
 • https://megamarkets.com
 • https://rxkcapital.com
 • https://www.rxkcapital.org
 • https://stbmarkets.com
 • https://stocks-views.com
 • https://thinvest.com
 • https://ulianpro.site
 • https://webullinvesting.com
 • https://wiltonoption.com
 • https://xpoken.com
 • https://mega-markets.com
Online frauduleuze tradingplatformen
23/02/2023
 • https://www.findelbank.com
Kredietfraude
27/12/2022
 • Validus
 • https://teamvalidus.com/
 • https://www.validusofficial.com/
 • https://teamvalidus-official.com/
 • https://validus-team-official.com/
Andere
14/12/2022
 • ApexCryptoLive
 • Asset Management
 • BatCoin
 • Bid-IV
 • Bitnexltd
 • Bn93
 • Caplita
 • Capital365
 • Capital-Whale
 • Coine-ex
 • Coinsdesk
 • FHN Capital
 • FortuneFX
 • FTMTrade
 • GlobalOneMarkets
 • GMT investments
 • Invest Think
 • Marlpark LTD
 • Martyn Service
 • ProfitsVision
 • RCE Banque
 • Roisea
 • Spotchains
 • Traderactive
 • TSXOTC
 • Uni-co
 • Vestapros
 • Vexxsel
 • XproGlobal
 • https://apexcryptolive.com
 • https://assetmanagement.co.com
 • https://www.batcns.vip
 • https://bidiv.com
 • https://bitnexltd.com
 • https://www.bn93.com
 • https://caplita.com
 • https://capital365.fm
 • https://capital-whale.com
 • https://coine-ex.com
 • https://coinsdesk.org
 • https://fhn-capital.com
 • https://fortunefx.io
 • https://www.ftmtrade.com
 • https://www.globalonemarkets.com
 • https://gmtinvestments.com
 • https://investtg.com
 • https://www.marlparkltd.com
 • https://www.martynservice.com
 • https://webtrader.martynservice.trade
 • https://www.martynservice.net
 • https://www.martyn-services.net
 • https://profitsvision.com
 • https://profitsvision.org
 • https://rcebanque.com
 • https://roisea.com
 • https://www.spotchains.com
 • https://traderactive.com
 • https://traderactive.net
 • https://tsxotc.com
 • https://uni-co.org
 • https://uni-co.io
 • https://uni-co.ltd
 • https://uni-co.tech
 • https://www.vestapros.com
 • https://vexxsel.online
 • https://xproglobal.com
 • https://capital-whales.com
Online frauduleuze tradingplatformen
23/11/2022
 • CMTpro
 • https://www.cmtpro.com
 • https://www.cmt-pro.com
Online frauduleuze tradingplatformen
09/11/2022
 • Efin Lening
 • International Finance BK
 • Lefebre Krediet Snel
 • Prestige Financial
 • Leninggroep
 • Rabo Help
 • Trustly Investment
 • Weber Loan
 • AllPark Loan
 • Get Loan ltd
 • Efinance 24H
 • Snelle Geld Lening
 • Holvoet Financiën
 • Socialegroups
 • Vim Wahel
 • Oplossingen voor financiële problemen
 • Bad Interinvestmentcompanies
 • Kredit Snel
 • Firsteuros België
 • https://efin-lening.com/
 • https://international-finance-bk.com/
 • https://lefebrekrediet-snel.com/
 • https://prestigefinancial-beheer.com/
 • https://qreditszone.com/
 • https://rabo-help.com/
 • https://trustlyinvestment.com/
 • https://wloanltd.com/
 • https://allpark-loan.com
 • https://getloanltd.com/
 • https://efinance24h.com/
 • https://snellegeldlening.com/
 • https://holvoetfinancien.com/
 • https://socialegroups.com/
 • https://vimwahel.com/nl
 • https://oplossingvoor-fp.com/
 • https://badinterinvestmentcompanies.com/
 • https://kreditsnel.com/
 • https://firsteuros-belgie.be/
Kredietfraude
07/10/2022
 • The Future Trade
Ponzifraude / Piramidalefraude
21/09/2022
 • BitAlpha AI
 • Bitopps
 • Bullden
 • Capital Forex Live Limited
 • Capital One Markets
 • Capitals Trade FX
 • Cedar Signals
 • Crypto1Capital
 • Cryptoneyx
 • Definite Area
 • DGTL-Trade
 • Ejinvesting
 • Finutrade
 • FX EliteTrader
 • GFE Markets
 • Gigachains
 • Green Capitalz
 • Greenlinepro
 • Gstock
 • Hubblebit
 • Icorp Securities
 • inetmarkets
 • JH Group
 • Marketsbank
 • MiningFXbitcoin
 • NABCrypto.io
 • Onotex
 • Plus12
 • Priority Markets
 • Profi Trade 24/7
 • Quantrix-Capital
 • Quantum AI
 • Skynettrades
 • Smart Trade Group
 • Swisschains
 • Tandem Markets
 • TradeBaionics
 • Trade-Coin
 • Uniglobal Invest
 • UXTrades
 • BiTraderPro
 • Trading Central (cloned firm)
 • https://bitalpha-ai.io
 • https://bitalpha-ai.nl
 • https://bitalpha-ai.org
 • https://www.bitopps.com
 • https://bullden.io
 • https://capitalforex.live
 • https://capitalonemarkets.com
 • https://capitalstradefx.com
 • https://cedarsignals.live
 • https://platform.crypto1capital-trade.com
 • https://crypto1capital.com
 • https://www.cryptoneyx.com
 • https://www.cryptoneyx.io
 • https://definitearea.com
 • https://dgtl-trade.com
 • https://ejinvesting.com
 • https://finutrade.com
 • https://fx-elitetrader.io
 • https://gfemarkets.com
 • https://www.gigachains.com
 • https://greencapitalz.com
 • https://greenlinepro.com
 • https://gstocklegal.com
 • https://hubblebit.com
 • https://hubblebit.vip
 • https://icorpsecurities.com
 • https://inetmarkets.com
 • https://hk-atf.com
 • https://marketsbank.com
 • https://miningfxbitcoin.com
 • https://nabcrypto.io
 • https://onotextrade.com
 • https://plus12.io
 • https://priority-markets.com
 • https://www.quantrixcapital.net
 • https://www.quantrix-capital.com
 • https://quantum-ai-trading.com
 • https://skynettrades.com
 • https://smart-trade-group.com
 • https://smart-trade-group.net
 • https://www.swisschains.com
 • https://www.tandemmarkets.com
 • https://www.tradebaionics.com
 • https://www.tradebaionics.net
 • https://trade-coin.com
 • https://uniglobal-invest.com
 • https://uxtrades.com
 • https://bitraderpro.com
 • https://tradingcentrals.com
 • https://priority-markets.net
 • https://gfemarket.com
 • https://definite-area.com
 • https://markets-b.com
 • https://quantum-ai.io/
 • https://quantumaitrading.net/
Online frauduleuze tradingplatformen
14/09/2022
 • Xmsite
 • Crypto Profit FX
 • Tenndex
 • https://cryptoprofitfx.com/
 • https://www.tenndex.com
 • https://www.xmsite.live
 • https://www.xmsite-coin.com
Cryptomunten
08/09/2022
 • ab-investment-acces.net
 • besttradingspecialists.com
 • gestioneuropecapital.com
 • Javius.com
 • lj-invest.net
Vermogensbeheer
26/08/2022
 • http://metropole-conseil.com/
 • https://gst-investissements.com/fr/admin/login
Alternatieve beleggingen
23/08/2022
Boiler rooms, Vermogensbeheer, Online frauduleuze tradingplatformen, Kredietfraude, Andere
27/07/2022
Boiler rooms, Vermogensbeheer, Online frauduleuze tradingplatformen, Kredietfraude, Andere
27/07/2022
Boiler rooms, Vermogensbeheer, Online frauduleuze tradingplatformen, Kredietfraude, Andere
27/07/2022
Boiler rooms, Vermogensbeheer, Online frauduleuze tradingplatformen, Kredietfraude, Andere
27/07/2022
Boiler rooms, Vermogensbeheer, Online frauduleuze tradingplatformen, Kredietfraude, Andere
27/07/2022
 • Agartha Asset Management
 • Antarimarkets
 • Apex500
 • Brokeragea
 • Calliber
 • Capital Professional Reserve
 • Concept Blue
 • Cryptosaving
 • CTmatador
 • DCMGROUP
 • EJMarkets
 • Europa Trade Capital
 • Euro Trade
 • FinsRoyal
 • Foxane
 • Fxpoint
 • Glenrocks
 • Globalxtrades
 • High Capital
 • Introtrade
 • Infinity4x
 • Kardon Capital
 • LPLeurope
 • LPL Invest
 • Oriontero
 • Slimhandel
 • Soltechx
 • Standpoint Finance
 • Ti-GI
 • Top Capital 24
 • Towards Source
 • Traderhouse
 • Trade Horizon
 • Trends Turbo
 • Ualgo
 • World Markets
 • Word Wide Brokers
 • x-tradebrokers
 • https://www.agarthaassetmanagement.com
 • https://www.antarimarkets.com
 • https://www.apex-500.com
 • https://www.brokeragea.com
 • https://www.calliber.io
 • https://www.cp-r.net
 • https://www.concept-blue.com
 • https://www.cryptosavings.io
 • https://www.ctmatador.com
 • https://www.platform.ctmatador-pro.com
 • https://www.dcmgroup.io
 • https://www.ejmarkets.com
 • https://www.europatradecapital.com
 • https://www.eurotrade.co
 • https://www.finsroyal.com
 • https://www.foxane.com
 • https://www.fxpoint.co
 • https://www.glenrocks.com
 • https://www.globalxtrades.com
 • https://www.high-capitals.com
 • https://www.introtrade.pro
 • https://www.infinity4x.com
 • https://www.kardoncapital.com
 • https://www.lpleurope.com
 • https://www.lplinvest.com
 • https://www.oriontero.com
 • https://www.slimhandel.com
 • https://www.soltechx.com
 • https://www.standpointfinance.com
 • https://www.ti-gi.com
 • https://www.topcapital24.com
 • https://www.towardssource.com
 • https://www.traderhouse.com
 • https://www.tradehorizon.com
 • https://www.tradehorizon2.com
 • https://www.trends-turbo.com
 • https://www.ualgo.com
 • https://www.worldmarkets.com
 • https://www.worldwidebrokers.co
 • https://www.x-tradebrokers.com
 • https://www.ww-brokers.com/
 • https://www.slimhandel.nl
 • https://globalx-trade.com/
 • https://gxtrade.com/
 • https://www.traderhouse2.com
 • https://www.traderhouse3.com
 • http://xtr-brokers.com/
 • https://eurotrcap.com
 • https://xtb-futures.de
Online frauduleuze tradingplatformen
08/06/2022
 • Air Credit Pro
 • BCCE Bank
 • Bedrijf Financial
 • BKR Geld Bezorging
 • Chronys Services
 • CJ-Finances
 • Credipea
 • Duty Financial Corp
 • Empayc Finance
 • EranFinance
 • Europe-Finance
 • Fast Financial Bank
 • Financ-Ed
 • Geld Sofort
 • Global Kreditering
 • GlobalService-krediet
 • Groupe Asux
 • Hoek Financien
 • Idealus Krediet Bank
 • IFCR Services
 • Katel Finance
 • Krediet Prestito
 • Kredinel
 • Legal Finance Global
 • Lening Classic
 • Lening zonder voorwaarde
 • Multi Diensten
 • Mzava Finance
 • Nieuwlening
 • Nofico Bank
 • Persoonlijk krediet
 • RachWin
 • Rexwin Financial
 • SGL Investeerder
 • Sofina Invest Groupe
 • SolisFunding
 • UnaKredo
 • Unitec Global Finance LTD
 • Zenicorn Corporate
 • https://air-krediet.com/
 • https://www.bcce-bank.com
 • https://bedrijf-financial.com/
 • http://www.bkrgeldbezorging.com/
 • http://www.chronys-services.fr
 • https://www.cj-finances.com/
 • https://www.cj-finances.com/
 • https://credipea.com/
 • https://dutyfinancialcorp.com/
 • https://royal-eranfinance.com/
 • https://europe-finance.net/
 • https://www.fastfinancialbnk.com/
 • https://www.financedkrediet.com/
 • https://financien-krediet.nl/
 • https://www.geld-sofort.com/
 • https://globalkreditering.com/
 • https://globalservice-krediet.com/
 • https://www.groupe-asux.com/
 • https://www.hoekfinancien.com
 • https://idealus-krediet.com/
 • https://ifcrservices.com/
 • https://katel-finance.com
 • https://krediet-prestito.com/
 • https://www.kredinel.com/
 • https://www.legalfinancegloball.com
 • https://www.lening-classic.com
 • https://www.leningzondervoorwaarde.com
 • https://www.multi-diensten.com/
 • http://mzava-financial.com/
 • https://nieuwlening.com/
 • http://www.noficogroup.org/
 • https://leningen-be.com/
 • https://www.rachwin.com
 • http://rexwin-financial.com/
 • https://www.sgl-investeerder.com
 • https://sofina-invest-groupe.com/
 • https://www.solisfunding.com
 • https://www.unakredo.com
 • https://ugf-ltd.com/
 • http://zenicorncorporate.com/
Kredietfraude
24/05/2022
 • EA World FX
 • https://eaworldfx.com/front/index.html
Online frauduleuze tradingplatformen
12/04/2022
 • http://iqbcoin.com/
 • http://iqbcoin.net/
Recovery rooms
30/03/2022
 • Allied Indices International
 • Alpes trading
 • Shard asset management
 • Universal asset management
 • https://www.alliedindicesinternational.com/
 • https://www.alpes-trading.com/
 • http://www.shardassetmanagement.net/
 • http://www.sassetmanagement.ne/
 • https://www.universalassetmgmt.com/
Boiler rooms
17/02/2022
 • Allied Indices International
 • https://www.alliedindicesinternational.com/
Boiler rooms
17/02/2022
 • Shard asset management
 • http://www.sassetmanagement.net/
 • https://www.shardassetmanagement.net/
Boiler rooms
17/02/2022
 • Alpes trading
 • https://www.alpes-trading.com/
Boiler rooms
17/02/2022
 • Universal asset management
 • https://www.universalassetmgmt.com/
Boiler rooms
17/02/2022