FAQ

FAQ Overzicht

  • Wat is het Contactpunt Klokkenluiders?
  • Wie kan melden?
  • Kan u anoniem melden?
  • Welke bescherming geniet u als klokkenluider?
  • Welke procedures zijn van toepassing op meldingen?
  • Welke geheimhoudingsregels gelden er?
  • Welke informatie kan u via het Contactpunt Klokkenluiders doorgeven?
  • Welke feedback kan u van de FSMA verwachten?
  • Hoe kan u een melding doen?
  • Verwerking persoonsgegevens

Overheidsopdrachten

  • Hoe moet de verklaring dat de inschrijver zich niet in een van de uitsluitingsgevallen van artikel 61 'Toegangsrecht' van het KB Plaatsing van 15 Juli 2011 worden opgesteld?
  • Wat regelt artikel 61 'Toegangsrecht' van het KB Plaatsing van 15 Juli 2011?
  • Wat bedoelt men met een niet-openbare en een openbare procedure (zie afdeling IV.1.1 van de aankondiging)?
  • Welke documenten moet ik indienen?
  • Is de datum in paragraaf IV.3.4 van de aankondiging de uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstelling of voor het indienen van de offerte?
  • Waar vind ik het bestek?
  • Waar kan ik 'het inschrijvingscertificaat bij de Kruispuntbank van Ondernemingen' verkrijgen (artikel III.2.1 van de aankondiging)?
  • Moet ik de balansen en resultatenrekeningen bijvoegen?
  • Waar kan ik nuttige inlichtingen vinden betreffende de lopende overheidsopdrachten van de FSMA?

Openbare overnamdebiedingen en MAR

  • 1. Wanneer dient een potentiële bieder openbaar te maken dat hij de intentie heeft om een openbaar bod te doen?
  • 2. Welke informatie dient te worden opgenomen in een persbericht waarin de potentiële bieder zijn intentie om een bod te doen aankondigt?
  • 3. Vanaf wanneer moet er kennis worden gegeven van verrichtingen in effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht van de doelvennootschap, de bieder of de vennootschap waarvan de effecten als tegenprestatie worden aangeboden?
  • 4. Zijn de bepalingen inzake de openbaarmaking van voorwetenschap van toepassing in de context van de voorbereiding van een openbaar bod?
  • 5. Biedt de regelgeving inzake marktmisbruik een wettelijk kader voor de onderhandelingen die een bieder voert in verband met zijn overnamebieding?
  • 6. Mag een bieder tijdens de voorbereiding van een overnamebod nog effecten kopen om zijn positie in de doelvennootschap te versterken (ook wel 'stakebuilding' genoemd)?
Crowdfunding

Vragen en antwoorden over crowdfunding

Financiële producten

De goedkeuring van reclame door de FSMA

Reglement FSMA omkadering commercialisering otc-derivaten (Binaire opties, CFD’S, …)

  • 1. Waarom dit reglement?
  • 2. Wat wordt verboden onder het reglement?
  • 3. Wanneer trad het reglement in werking?
  • 4. Waarom wordt de commercialisatie van binaire opties en derivatencontracten met een looptijd van minder dan één uur verboden?
  • 5. Waarom wordt de commercialisatie van derivaten met hefboomeffect (zoals CFD’s en forex) verboden?
  • 6. Op wie is het reglement van toepassing? Vallen buitenlandse aanbieders hier ook onder?
  • 7. Slaat het verbod op alle vormen van commercialisering van derivaten?
  • 8. Is bij de commercialisering in het kader van het reglement ook vereist dat een minimaal aantal beleggers wordt gesolliciteerd?
  • 9. Wanneer spreekt men van ‘commercialisering in België’?
  • 10. Betekent dit reglement dat er geen enkele Belg nog zal kunnen ‘speculeren’ met binaire opties of forex?
  • 11. Wat gebeurt er met bestaande trading accounts van Belgen die klant zijn bij een online platform dat zijn instrumenten commercialiseert in België?
  • 12. Kunnen aanbieders nog derivaten commercialiseren bij rechtspersonen?
  • 13. Hoe zal de FSMA de bepalingen van het reglement afdwingen?
  • 14. Wat kunnen slachtoffers van onregelmatige activiteiten met binaire opties of forex doen om hun verliezen te recupereren?
  • 15. Betekent het reglement dat consumenten zich op geen enkele manier nog zullen kunnen indekken tegen bepaalde risico’s door gebruik te maken van derivaten?
  • 16. Is het reglement van toepassing op aandelenoptieplannen?
  • 17. Zijn er nog andere Europese landen die een dergelijk verbod hebben ingevoerd? Zijn er nog andere Europese landen van plan om dit te doen?
Informatieverplichtingen

Inbrengen in natura, fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

  • 1. Wat is de rol van de raad van bestuur in het kader van dergelijke verrichtingen?
  • 2. Wat is de rol van de aandeelhouders?
  • 3. Wat zijn de wettelijke verslagverplichtingen van de raad van bestuur en de commissaris ten behoeve van de aandeelhouders?
  • 4. Wat is de rol van de onafhankelijke bestuurders en commissaris van de genoteerde vennootschap?
  • 5. Is de belangenconflictregeling voor intra-groepsbeslissingen (art. 524 W.Venn.) van toepassing op dergelijke verrichtingen?
  • 6. Wat zijn de aandachtspunten in verband met een fairness opinion?
  • 7. Welke informatie moet er in de wettelijke verslagen worden opgenomen over de verantwoording van de ruilverhouding?
  • 8. Vallen dergelijke verrichtingen onder de prospectusplicht?
  • 9. Wat zijn de aandachtspunten in verband met de communicatie over de verrichting?
  • 10. Wat is de bevoegdheid van de FSMA?
Financiële planning

Vragen en antwoorden met betrekking tot financiële planning

  • 1. Wat is het doel van de FAQ?
  • 2. Wat dekt het statuut van onafhankelijk financieel planner?
  • 3. Hoe kunt u een aanvraag tot vergunning als onafhankelijk financieel planner indienen bij de FSMA?
  • 4. Binnen welke termijn dient de FSMA een vergunningsaanvraag te behandelen?
  • 5. Welke kosten gaan gepaard met het statuut van onafhankelijk financieel planner?
  • 6. Dienen de onafhankelijk financieel planner en de medewerkers die gemachtigd zijn om de onafhankelijke financiële planner te vertegenwoordigen over specifieke diploma’s, certificaten en/of praktijkervaring te beschikken?
  • 7. Wie moet in het geval van een onafhankelijk financieel planner die een rechtspersoon is over de professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid beschikken?
  • 8. De vergunningsaanvraag van een onafhankelijk financieel planner die een rechtspersoon is, moet vermelden wie met de effectieve leiding is belast. Wat wordt onder ‘effectieve leiding’ verstaan?
  • 9. De vergunningsaanvraag van een onafhankelijk financieel planner die een rechtspersoon is, moet vermelden wie de controle op de onderneming uitoefent. Wat wordt onder ‘controle’ van de onderneming verstaan?
  • 10. Welke verzekeringsondernemingen kunnen een verzekeringspolis aanbieden die beantwoordt aan de vereisten van artikel 9 van het koninklijk besluit?
  • 11. Hoe kan ik nagaan of een onafhankelijk financieel planner erkend is door de FSMA?
  • 12. Mag een persoon die geen gereglementeerde onderneming is een activiteit als ‘niet-onafhankelijk’ financieel planner uitoefenen zonder door de FSMA vergund te zijn?
  • 13. Artikel 3, § 2, b), van de wet voorziet dat personen die raad over financiële planning verstrekken exclusief voor rekening van één enkele familie, niet aan de wet zijn onderworpen (uitgezonderd artikel 7, § 1, 1° en § 2 betreffende het gebruik van de titels van financieel planner en onafhankelijk financieel planner). Wat verstaat men precies onder familie?
  • 14. Mag een persoon die niet aan de vergunningsverplichting is onderworpen toch een vergunning als onafhankelijk financieel planner aanvragen?
  • 15. Mogen volgende statuten worden gecumuleerd?
  • 16. Is de vrijstelling van vergunning voor een persoon onderworpen aan een door de wet voorziene deontologische code ook van toepassing als die persoon afkomstig is uit een ander land dat lid is van de Europese Economische Ruimte?
  • 17. Kan het verstrekken van raad over financiële planning het voorwerp uitmaken van een raamovereenkomst?
  • 18. Moeten de onafhankelijk financieel planner of de gereglementeerde onderneming gestandaardiseerde vragenlijsten gebruiken?
  • 19. Mogen de MiFID- of AssurMiFID-vragenlijsten worden gebruikt voor de financiële planning?
  • 20. Wordt het verstrekken van algemene informatie beschouwd als raad over financiële planning in de zin van de wet van 25 april 2014?
  • 21. Wordt het verstrekken van geïndividualiseerde informatie beschouwd als raad over financiële planning in de zin van de wet van 25 april 2014?
  • 22. Wordt het geven van antwoorden op specifieke vragen beschouwd als raad over financiële planning in de zin van de wet van 25 april 2014?
  • 23. Is het begeleiden van een cliënt bij de uitvoering van een vermogens- of successieplanning onderworpen aan de wet van 25 april 2014?
  • 24. Worden de simulatiemodellen die door de onafhankelijk financieel planners en de gereglementeerde ondernemingen worden gebruikt beschouwd als financiële planning in de zin van de wet van 25 april 2014?
  • 25. Mag het verstrekken van raad over financiële planning worden beperkt tot een deel van het vermogen van de cliënt?
  • 26. Is het verstrekken van raad over financiële planning mogelijk als een volledig overzicht van het vermogen van een cliënt ontbreekt?
  • 27. Mag het verstrekken van raad over financiële planning worden beperkt tot het onderzoek van het fiscaal recht en de fiscaliteit?
  • 28. Mag een onafhankelijk financieel planner of een gereglementeerde onderneming een beroep doen op externe deskundigen om bepaalde dimensies van financiële planning te behandelen?
  • 29. Mag een onafhankelijk financieel planner of een gereglementeerde onderneming in zijn raad over financiële planning de cliënt verwijzen naar een deskundige voor internationale aanknopingspunten of wanneer aspecten van buitenlands recht in de raad over financiële planning moeten worden opgenomen?
  • 30. Wat is het verschil tussen fiscaal recht en fiscaliteit?
  • 31. Wat wordt verstaan onder ‘sociale zekerheid en bestaanszekerheid’?
  • 32. Wat wordt verstaan onder ‘de economische en financiële context’?
  • 33. Mag een verzekeringsonderneming van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich beroepen op haar statuut van gereglementeerde onderneming om in België raad te verstrekken over financiële planning zonder te beschikken over een vergunning als onafhankelijk financieel planner, als die activiteit haar in haar land van herkomst verboden is?
  • 34. Mag een Belgische verzekeringsonderneming zich beroepen op haar statuut van gereglementeerde onderneming om raad te verstrekken over financiële planning?
  • 35. Mag een verzekeringstussenpersoon van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich beroepen op zijn paspoort om raad te verstrekken over financiële planning?
  • 36. Mag een beleggingsonderneming van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich beroepen op haar paspoort om advies te verstrekken over financiële planning in het kader van het vrij verrichten van diensten?
  • 37. Mag een kredietinstelling van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich beroepen op haar paspoort om in België raad te verstrekken over financiële planning?
  • 38. Moeten bijkantoren van gereglementeerde ondernemingen van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich melden bij de FSMA om activiteiten van financiële planning uit te oefenen in het kader van artikel 34, § 3 en 4 van de wet?
  • 39. Mag een gereglementeerde onderneming zich ‘onafhankelijk financieel coach’ of ‘coach financier indépendant’ noemen of gebruikmaken van gelijkaardige termen die naar onafhankelijkheid verwijzen?
  • 40. Wie mag de titel van ‘onafhankelijk financieel planner’ gebruiken?
  • 41. Wie mag de titel van ‘financieel planner’ gebruiken?
  • 42. Mag een onafhankelijk financieel planner een mandaat of volmacht op de rekeningen van zijn cliënten bezitten?
  • 43. Mag de onafhankelijk financieel planner zijn cliënt beleggingsdiensten aanbieden of advies verstrekken over transacties in individuele financiële producten?
  • 44. Mag een relatiebeheerder van een gereglementeerde onderneming de raad over de financiële planning aan de cliënt overhandigen en de inhoud ervan toelichten?
Apra Leven NV in vereffening

Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor de verzekeringscontracten tweede pensioenpijler

Aanvullende pensioenen - Informatie voor werknemers

A. Aanvullende pensioenen in een notendop

B. Wat zijn de mogelijkheden bij indiensttreding?

C. Gebeurtenissen tijdens de loopbaan

F. Wat als ik schulden heb?

G. Wat zijn de mogelijkheden als ik een woning wil kopen of bouwen?

H. Wat gebeurt er bij ontslag of SWT (brugpensioen)?

I. Uitkering van het aanvullend pensioen

J. Wat gebeurt er in geval van overlijden?