FAQ

FAQ Overzicht

Vergunning vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

  • Hoe beoordeelt de FSMA of een voorgenomen verwerving van een deelneming de kandidaat-verwerver de mogelijkheid zou bieden invloed van betekenis op de bedrijfsvoering van de VVB uit te oefenen?
  • Mag een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies de compliancefunctie uitbesteden?
  • Mag een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies de interneauditfunctie uitbesteden?
  • Welke regels omkaderen de samenwerking tussen een VVB en een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten?
  • Welke regels omkaderen de samenwerking tussen een VVB en een klantenaanbrenger?
  • Beleggingsadvies
  • Beroepsmatig verrichte beleggingsdienst
  • Betekenisvolle aandeelhouder
  • Bijkantoor
  • Duurzame drager
  • Effectieve leider
  • Europees paspoort
  • Financieel instrument
  • Gekwalificeerde deelneming
  • Gezond en voorzichtig beleid
  • Hoofdbestuur
  • Klantenaanbrenger
  • Onafhankelijke controlefunctie
  • Passende deskundigheid
  • Professionele betrouwbaarheid
  • Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten
  • Vrije dienstverlening
  • VVB

Openbare overnamdebiedingen en MAR

  • 1. Wanneer dient een potentiële bieder openbaar te maken dat hij de intentie heeft om een openbaar bod te doen?
  • 2. Welke informatie dient te worden opgenomen in een persbericht waarin de potentiële bieder zijn intentie om een bod te doen aankondigt?
  • 3. Vanaf wanneer moet er kennis worden gegeven van verrichtingen in effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht van de doelvennootschap, de bieder of de vennootschap waarvan de effecten als tegenprestatie worden aangeboden?
  • 4. Zijn de bepalingen inzake de openbaarmaking van voorwetenschap van toepassing in de context van de voorbereiding van een openbaar bod?
  • 5. Biedt de regelgeving inzake marktmisbruik een wettelijk kader voor de onderhandelingen die een bieder voert in verband met zijn overnamebieding?
  • 6. Mag een bieder tijdens de voorbereiding van een overnamebod nog effecten kopen om zijn positie in de doelvennootschap te versterken (ook wel 'stakebuilding' genoemd)?
Aanvullende pensioenen WAP - Informatie voor werkgevers

B. Sectorale pensioenplannen

C. Hoe een pensioenplan invoeren, wijzigen of stopzetten?

A. een aanvullend pensioenplan voor werknemers : hoe werkt dit?

D. Keuzes bij het uitwerken van een pensioenplan

E. Beheer door de pensioeninstelling

Crowdfunding

Disclaimer

Regels over de vergunning als alternatieve-financieringsplatform

  • A.1. Wat zijn de wettelijke vereisten om een vergunning als alternatieve-financieringsplatform te krijgen?
  • A.2. Wat zijn de wettelijke vereisten om een vergunning als alternatieve-financieringsplatform te behouden?
  • A.3. Hoeveel kost een vergunning als alternatieve-financieringsplatform?
  • A.4. Is de Belgische crowdfundingwet van toepassing op alle alternatieve-financieringsdiensten die in België worden verstrekt of aangeboden?
  • A.5. Is er een gepubliceerde lijst van alternatieve-financieringsplatformen die vergund zijn door de FSMA?
  • A.6. Is er een overgangsregime voor crowdfundingplatformen die al actief waren voor 1 februari 2017?
  • A.7. Op welke soorten crowdfundingplatformen houdt de FSMA toezicht?
  • A.8. Wat is 'effectieve leiding'?
  • A.9. Wat is hoofdbestuur in België?
  • A.10. Wat is 'passende deskundigheid'?
  • A.11. Wat is 'professionele betrouwbaarheid'?
  • A.12. Wat is een 'passend bedrijfscontinuïteitsbeleid'?
  • A.13. Wat is een 'passende organisatie'?
  • A.14. Wat is een 'persoon die controle over de vennootschap uitoefent'?
  • A.15. Wat is het 'wettelijk bestuursorgaan'?
  • A.16. Wat zijn de 'vereiste kwaliteiten gelet op de noodzaak om een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering te voeren'?
  • A.17. Wat zijn de minimumvereisten voor een 'beroepsaansprakelijkheidsverzekering'?

Regels over het verstrekken van alternatieve-financieringsdiensten

  • B.1. Welke regels gelden voor alle crowdfundingdienstverleners?
  • B.2. Hoe moeten crowdfundingdienstverleners omgaan met belangenconflicten?
  • B.3. Een belegger weigert gevraagde informatie te verstrekken aan een crowdfundingdienstverlener. Mag die belegger toch beleggen via het platform?
  • B.4. Mogen crowdfundingdienstverleners advies verlenen over beleggingsinstrumenten die ze via het platform commercialiseren?
  • B.5. Wat is een geschiktheidstoetsing? Wanneer moeten crowdfundingdienstverleners er een uitvoeren?
  • B.6. Wat is een passendheidstoetsing? Wanneer moeten crowdfundingdienstverleners er een uitvoeren?
  • B.7. Wat als een belegger een belegging wil doen die niet geschikt of passend voor hem is?
  • B.8. Welke minimuminformatie moeten crowdfundingdienstverleners vooraf aan hun cliënten meedelen?
  • B.9. Welke informatie moet een crowdfundingdienstverlener vooraf inzamelen bij potentiële beleggers als hij beleggingsadvies geeft?
  • B.10. Welke informatie moet een crowdfundingdienstverlener vooraf inzamelen bij potentiële beleggers als hij geen beleggingsadvies geeft?
  • B.11. Specifieke informatie financieringsvehikel
  • B.12. Wat zijn 'MiFID-gedragsregels'?
  • B.13. Welke informatie moeten crowdfundingdienstverleners in hun cliëntendossiers bewaren?
  • B.14. Gelden er kwaliteitsvereisten voor informatie aan beleggers op crowdfundingplatformen ?

Regels over het gebruik van alternatieve-financieringsvehikels

  • C.1. Welke regels gelden er als bij crowdfunding een financieringsvehikel wordt gebruikt?
  • C.2. Moet het financieringsvehikel een specifieke juridische vorm hebben?
  • C.3. Moet het financieringsvehikel worden gecontroleerd door de crowdfundingdienstverlener?
  • C.4. Kan het financieringsvehikel gecontroleerd worden door de ondernemer-emittent die het financiert?
  • C.5. Welke gevolgen heeft het faillissement van een ondernemer-emittent voor de beleggers als het financieringsvehikel in verschillende ondernemers-emittenten belegt?

Regels over het openbaar aanbod van beleggingsinstrumenten

  • D.1. In welke gevallen moet er een prospectus worden gepubliceerd? En in welke gevallen een informatienota?
  • D.2.a Wat moet er in een prospectus staan?
  • D.2.b Welke informatie wordt er opgenomen in de informatienota?
  • D.3. Hoe verloopt het onderzoek van een ontwerp van prospectus door de FSMA?
  • D.4. Mag er reclame worden gemaakt voor alternatieve-financieringsdiensten?
  • D.5. Welke fiscale voordelen bestaan er voor wie belegt in aandelen of schuldinstrumenten in het kader van crowdfunding?

Regels voor buitenlandse platformen

Moratorium

Algemene vragen over de doelstelling van het moratorium

  • 1. Waarom neemt de FSMA dit initiatief?
  • 2. Om welke producten gaat het ?
  • 3. Hoe werkt het moratorium in de praktijk?
  • 4. Hoe wordt bepaald of een gestructureerd product 'bijzonder ingewikkeld' is?
  • 5. Hoe worden de vier criteria toegepast?
  • 6. Wat gebeurt er met de gestructureerde producten die al op de markt zijn?
  • 7. Gaat dit initiatief risicovolle producten weren?
  • 8. Waarom vallen ook producten met kapitaalbescherming onder het moratorium?
  • 9. Waarom blijft het initiatief beperkt tot gestructureerde producten?
  • 10. Waarom een vrijwillig moratorium en geen verbod?
  • 11. Wat als het moratorium niet nageleefd wordt?
  • 12. Hoe lang zal het moratorium duren?
  • 13. Waar kan ik als professioneel terecht voor meer uitleg?

Technische vragen over de bepalingen van het moratorium

  • 1. Is het moratorium van toepassing op gestructureerde producten waarvan de commercialiseringsperiode gestart is voor 1 augustus 2011?
  • 2. Volgens welke procedure toetst de FSMA de naleving door de distributeur van de toetreding tot het moratorium?
  • 3. Welke is de situatie van een uitgevende instelling waarvan de producten worden gecommercialiseerd door een derde distributeur?
  • 4. Is het moratorium van toepassing op de secundaire verhandeling van gestructureerde producten?
  • 5. Moet het product de naam van de emittent vermelden?
  • 6. Wat is de reikwijdte van het begrip commercialisering?
  • 7. Is het moratorium van toepassing op discretionair vermogensbeheer of private plaatsingen?
  • 8. Is het moratorium van toepassing op producten die louter op initiatief van de cliënt worden aangekocht?
  • 9. Wat is de definitie van retailbelegger en hoe dient de limiet van 500.000 EUR te worden geïnterpreteerd bij het toepassen van de opt out?
  • 10. Wanneer geniet een effectenindex van voldoende notoriëteit, track record en transparantie en wanneer geldt een effectenindex als benchmark?
  • 11. Wanneer is de selectie van aandelen of de huisindex voldoende gediversifieerd?
  • 12. Welke informatie moet tijdens de looptijd van het product worden verstrekt over de samenstelling van de selectie van aandelen of huisindex?
  • 13. Hoe wordt de evenredigheid tussen deelname in winst en verlies beoordeeld?
  • 14. Wanneer heeft een minimale wijziging in de evolutie van de onderliggende waarde een disproportionele impact?
  • 15. Wat wordt bedoeld met 'te ingewikkelde strategie indien de kapitaalbescherming voorwaardelijk is' ?
  • 16. Welke mechanismen worden geacht in het voordeel van de cliënt te zijn en worden dus niet meegerekend bij de beoordeling van het aantal in de berekeningsformule vervatte mechanismen?
  • 17. Wanneer is er voldoende transparantie aangaande de kosten?
  • 18. Wat wordt bedoeld met een belangrijke wijziging van het risicoprofiel of van de waarde van het product?
  • 19. Wie zijn de 'houders van het product' die moeten ingelicht worden?
  • 20. Waarop slaat het engagement van de distributeur om bij toetreding vrijwillig het marketingmateriaal aan de FSMA over te maken en hoe kan dit praktisch gebeuren?
  • 21. Geldt het engagement van de distributeur om de waarde van de spaar- en derivatencomponent voorafgaand aan de commercialisering aan de FSMA over te maken ook voor producten die gecommercialiseerd worden aan cliënten onder de opt out?
  • 22. Moeten alle entiteiten met een distributiekanaal die deel uitmaken van dezelfde groep verplicht toetreden tot het moratorium?
  • 23. Wanneer is een rentevoet toegankelijk?
  • 24. Moeten tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten die exclusief verbonden zijn aan een centrale instelling en geen verzekeringsmakelaar zijn, een beslissing nemen in verband met de toetreding tot het moratorium?
  • 25. Hoe vaak zullen de antwoorden op vragen van de sector met algemene draagwijdte worden bekendgemaakt?
  • 26. Wat impliceert 'formule' in de definitie van gestructureerd product zoals opgenomen in het moratorium?
  • 27. Hoe wordt de berekeningsformule beoordeeld indien de onderliggende waarde van de derivatencomponent van het gestructureerd product hetzij beheerd wordt volgens een CPPI methodologie of aanverwante techniek, hetzij een huisindex is?
  • 28. Dient de methodologie van de huisindex voor de selectie en weging van de componenten die deel uitmaken van de huisindex gebaseerd te zijn op een set van voorafbepaalde objectieve criteria?
  • 29. Vallen aandelenopties, warrants of opties op rechten van deelneming in een bevek die worden aangeboden door een werkgever aan zijn personeel als deel van het verloningspakket onder de bepalingen van het moratorium?
  • 30. Ingeval de distributeur ervoor heeft geopteerd om onder de opt out te commercialiseren, waar dient de zin in het marketingmateriaal en op het inschrijvingsformulier opgenomen te worden dat het product als bijzonder ingewikkeld wordt beschouwd in het licht van het moratorium van de FSMA?
  • 31. Hoe worden de bepalingen van het moratorium toegepast op een tak 23 verzekeringscontract?
  • 32. Aan welke voorwaarden dient een selectie van indexen te voldoen?
  • 33. Wat is de reikwijdte van de teaser?
  • 34. Is een achtergesteld en gestructureerd product verenigbaar met het moratorium?
  • 35. Is het moratorium van toepassing op obligaties uitgegeven door commerciële of industriële ondernemingen ('corporate bonds')?
Financiële producten

De goedkeuring van reclame door de FSMA

Reglement FSMA omkadering commercialisering otc-derivaten (Binaire opties, CFD’S, …)

  • 1. Waarom dit reglement?
  • 2. Wat wordt verboden onder het reglement?
  • 3. Wanneer trad het reglement in werking?
  • 4. Waarom wordt de commercialisatie van binaire opties en derivatencontracten met een looptijd van minder dan één uur verboden?
  • 5. Waarom wordt de commercialisatie van derivaten met hefboomeffect (zoals CFD’s en forex) verboden?
  • 6. Op wie is het reglement van toepassing? Vallen buitenlandse aanbieders hier ook onder?
  • 7. Slaat het verbod op alle vormen van commercialisering van derivaten?
  • 8. Is bij de commercialisering in het kader van het reglement ook vereist dat een minimaal aantal beleggers wordt gesolliciteerd?
  • 9. Wanneer spreekt men van ‘commercialisering in België’?
  • 10. Betekent dit reglement dat er geen enkele Belg nog zal kunnen ‘speculeren’ met binaire opties of forex?
  • 11. Wat gebeurt er met bestaande trading accounts van Belgen die klant zijn bij een online platform dat zijn instrumenten commercialiseert in België?
  • 12. Kunnen aanbieders nog derivaten commercialiseren bij rechtspersonen?
  • 13. Hoe zal de FSMA de bepalingen van het reglement afdwingen?
  • 14. Wat kunnen slachtoffers van onregelmatige activiteiten met binaire opties of forex doen om hun verliezen te recupereren?
  • 15. Betekent het reglement dat consumenten zich op geen enkele manier nog zullen kunnen indekken tegen bepaalde risico’s door gebruik te maken van derivaten?
  • 16. Is het reglement van toepassing op aandelenoptieplannen?
  • 17. Zijn er nog andere Europese landen die een dergelijk verbod hebben ingevoerd? Zijn er nog andere Europese landen van plan om dit te doen?
Informatieverplichtingen

Inbrengen in natura, fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

  • 1. Wat is de rol van het bestuursorgaan in het kader van dergelijke verrichtingen?
  • 2. Wat is de rol van de aandeelhouders?
  • 3. Wat zijn de wettelijke verslagverplichtingen van het bestuursorgaan en de commissaris ten behoeve van de aandeelhouders?
  • 4. Wat is de rol van de onafhankelijke bestuurders en commissaris van de genoteerde vennootschap?
  • 5. Is de belangenconflictregeling voor intra-groepsbeslissingen (art. 7:97 WVV) van toepassing op dergelijke verrichtingen?
  • 6. Wat zijn de aandachtspunten in verband met een fairness opinion?
  • 7. Welke informatie moet er in de wettelijke verslagen worden opgenomen over de verantwoording van de ruilverhouding?
  • 8. Wat zijn de aandachtspunten in verband met de communicatie over de verrichting?
  • 9. Wat is de bevoegdheid van de FSMA?
Financiële planning

Vragen en antwoorden met betrekking tot financiële planning

  • 1. Wat is het doel van de FAQ?
  • 2. Wat dekt het statuut van onafhankelijk financieel planner?
  • 3. Hoe kunt u een aanvraag tot vergunning als onafhankelijk financieel planner indienen bij de FSMA?
  • 4. Binnen welke termijn dient de FSMA een vergunningsaanvraag te behandelen?
  • 5. Welke kosten gaan gepaard met het statuut van onafhankelijk financieel planner?
  • 6. Dienen de onafhankelijk financieel planner en de medewerkers die gemachtigd zijn om de onafhankelijke financiële planner te vertegenwoordigen over specifieke diploma’s, certificaten en/of praktijkervaring te beschikken?
  • 7. Wie moet in het geval van een onafhankelijk financieel planner die een rechtspersoon is over de professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid beschikken?
  • 8. De vergunningsaanvraag van een onafhankelijk financieel planner die een rechtspersoon is, moet vermelden wie met de effectieve leiding is belast. Wat wordt onder ‘effectieve leiding’ verstaan?
  • 9. De vergunningsaanvraag van een onafhankelijk financieel planner die een rechtspersoon is, moet vermelden wie de controle op de onderneming uitoefent. Wat wordt onder ‘controle’ van de onderneming verstaan?
  • 10. Welke verzekeringsondernemingen kunnen een verzekeringspolis aanbieden die beantwoordt aan de vereisten van artikel 9 van het koninklijk besluit?
  • 11. Hoe kan ik nagaan of een onafhankelijk financieel planner erkend is door de FSMA?
  • 12. Mag een persoon die geen gereglementeerde onderneming is een activiteit als ‘niet-onafhankelijk’ financieel planner uitoefenen zonder door de FSMA vergund te zijn?
  • 13. Artikel 3, § 2, b), van de wet voorziet dat personen die raad over financiële planning verstrekken exclusief voor rekening van één enkele familie, niet aan de wet zijn onderworpen (uitgezonderd artikel 7, § 1, 1° en § 2 betreffende het gebruik van de titels van financieel planner en onafhankelijk financieel planner). Wat verstaat men precies onder familie?
  • 14. Mag een persoon die niet aan de vergunningsverplichting is onderworpen toch een vergunning als onafhankelijk financieel planner aanvragen?
  • 15. Mogen volgende statuten worden gecumuleerd?
  • 16. Is de vrijstelling van vergunning voor een persoon onderworpen aan een door de wet voorziene deontologische code ook van toepassing als die persoon afkomstig is uit een ander land dat lid is van de Europese Economische Ruimte?
  • 17. Kan het verstrekken van raad over financiële planning het voorwerp uitmaken van een raamovereenkomst?
  • 18. Moeten de onafhankelijk financieel planner of de gereglementeerde onderneming gestandaardiseerde vragenlijsten gebruiken?
  • 19. Mogen de MiFID- of AssurMiFID-vragenlijsten worden gebruikt voor de financiële planning?
  • 20. Wordt het verstrekken van algemene informatie beschouwd als raad over financiële planning in de zin van de wet van 25 april 2014?
  • 21. Wordt het verstrekken van geïndividualiseerde informatie beschouwd als raad over financiële planning in de zin van de wet van 25 april 2014?
  • 22. Wordt het geven van antwoorden op specifieke vragen beschouwd als raad over financiële planning in de zin van de wet van 25 april 2014?
  • 23. Is het begeleiden van een cliënt bij de uitvoering van een vermogens- of successieplanning onderworpen aan de wet van 25 april 2014?
  • 24. Worden de simulatiemodellen die door de onafhankelijk financieel planners en de gereglementeerde ondernemingen worden gebruikt beschouwd als financiële planning in de zin van de wet van 25 april 2014?
  • 25. Mag het verstrekken van raad over financiële planning worden beperkt tot een deel van het vermogen van de cliënt?
  • 26. Is het verstrekken van raad over financiële planning mogelijk als een volledig overzicht van het vermogen van een cliënt ontbreekt?
  • 27. Mag het verstrekken van raad over financiële planning worden beperkt tot het onderzoek van het fiscaal recht en de fiscaliteit?
  • 28. Mag een onafhankelijk financieel planner of een gereglementeerde onderneming een beroep doen op externe deskundigen om bepaalde dimensies van financiële planning te behandelen?
  • 29. Mag een onafhankelijk financieel planner of een gereglementeerde onderneming in zijn raad over financiële planning de cliënt verwijzen naar een deskundige voor internationale aanknopingspunten of wanneer aspecten van buitenlands recht in de raad over financiële planning moeten worden opgenomen?
  • 30. Wat is het verschil tussen fiscaal recht en fiscaliteit?
  • 31. Wat wordt verstaan onder ‘sociale zekerheid en bestaanszekerheid’?
  • 32. Wat wordt verstaan onder ‘de economische en financiële context’?
  • 33. Mag een verzekeringsonderneming van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich beroepen op haar statuut van gereglementeerde onderneming om in België raad te verstrekken over financiële planning zonder te beschikken over een vergunning als onafhankelijk financieel planner, als die activiteit haar in haar land van herkomst verboden is?
  • 34. Mag een Belgische verzekeringsonderneming zich beroepen op haar statuut van gereglementeerde onderneming om raad te verstrekken over financiële planning?
  • 35. Mag een verzekeringstussenpersoon van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich beroepen op zijn paspoort om raad te verstrekken over financiële planning?
  • 36. Mag een beleggingsonderneming van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich beroepen op haar paspoort om advies te verstrekken over financiële planning in het kader van het vrij verrichten van diensten?
  • 37. Mag een kredietinstelling van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich beroepen op haar paspoort om in België raad te verstrekken over financiële planning?
  • 38. Moeten bijkantoren van gereglementeerde ondernemingen van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zich melden bij de FSMA om activiteiten van financiële planning uit te oefenen in het kader van artikel 34, § 3 en 4 van de wet?
  • 39. Mag een gereglementeerde onderneming zich ‘onafhankelijk financieel coach’ of ‘coach financier indépendant’ noemen of gebruikmaken van gelijkaardige termen die naar onafhankelijkheid verwijzen?
  • 40. Wie mag de titel van ‘onafhankelijk financieel planner’ gebruiken?
  • 41. Wie mag de titel van ‘financieel planner’ gebruiken?
  • 42. Mag een onafhankelijk financieel planner een mandaat of volmacht op de rekeningen van zijn cliënten bezitten?
  • 43. Mag de onafhankelijk financieel planner zijn cliënt beleggingsdiensten aanbieden of advies verstrekken over transacties in individuele financiële producten?
  • 44. Mag een relatiebeheerder van een gereglementeerde onderneming de raad over de financiële planning aan de cliënt overhandigen en de inhoud ervan toelichten?
Apra Leven NV in vereffening

Apra Leven NV in vereffening - gevolgen voor de verzekeringscontracten tweede pensioenpijler

A. Vereffening van Apra Leven en contactgegevens

  • A.1. Wat is er gebeurd met Apra Leven?
  • A.2. Hoe moet het nu verder met Apra Leven?
  • A.3. Wat zijn de gevolgen voor de cliënten van Apra Leven?
  • A.4. Waar kunnen Apra-verzekerden terecht met hun vragen?
  • A.5. Bij welke instantie kan u terecht?

B. Achtergrondinformatie over de wetgeving op de aanvullende pensioenen

C. Aangeslotenen bij groepsverzekeringen beheerd door Apra Leven

  • C.1.1. Bent u aangesloten bij een groepsverzekering beheerd door Apra Leven?
  • C.1.2. Heeft de vereffening van Apra Leven een invloed op uw pensioenrechten?
  • C.2.1. Bent u met pensioen gegaan sinds 4 maart 2011?
  • C.2.2. Werd uw volledig aanvullend pensioen al uitgekeerd?
  • C.2.3. Voldoet u aan de voorwaarden om uw aanvullend pensioen op te vragen?
  • C.2.4. Wat moet u doen als u voldoet aan de voorwaarden om uw aanvullend pensioen op te vragen, maar u uw aanvullend pensioen nog niet of niet volledig hebt gekregen?
  • C.2.5. Welke zijn de verplichtingen van uw (ex-)werkgever ten aanzien van de tekorten bij Apra Leven? Moet uw (ex-)werkgever uw volledig bij Apra opgebouwd aanvullend pensioen uitbetalen?
  • C.2.6. Opgelet: verjaring !!
  • C.3.1. Werkt u nog bij de werkgever die voor u een groepsverzekering bij Apra Leven had afgesloten?
  • C.3.2. Blijft u werken bij die werkgever?
  • C.3.3. Wat moet u doen?
  • C.3.4. Moet uw werkgever zijn pensioentoezegging verderzetten?
  • C.3.5. Heeft de vereffening van Apra Leven een invloed op uw al opgebouwde pensioenreserves?
  • C.3.6. Welke zijn de verplichtingen van uw werkgever ten aanzien van de tekorten bij Apra Leven? Moet uw werkgever de tekorten bij Apra Leven opnieuw financieren?
  • C.3.7. Gaat u binnenkort met pensioen?
  • C.3.8. Gaat u binnenkort uw werkgever verlaten (vb. ontslag)?
  • C.4.1. Heeft u vroeger gewerkt bij een werkgever die voor u een groepsverzekering bij Apra Leven had onderschreven en heeft u bij uw vertrek uw op dat moment opgebouwde pensioenreserves in de groepsverzekering laten staan?
  • C.4.2.1. Bent u onlangs met pensioen gegaan of gaat u binnenkort met pensioen?
  • C.4.2.2. Gaat u nog niet met pensioen?
  • C.4.2.3. Wat kan u wel doen?
  • C.4.2.4. Wat moet u doen om uw pensioenreserves over te dragen?
  • C.4.2.5. Heeft de vereffening van Apra Leven een invloed op uw al opgebouwd pensioen?
  • C.4.2.6. Welke zijn de verplichtingen van uw ex-werkgever ten aanzien van de tekorten bij Apra Leven. Moet uw ex-werkgever de tekorten bij Apra Leven opnieuw financieren?
  • C.4.2.7. Opgelet: verjaring !!
  • C.4.2.8. Heeft u sinds 4 maart 2011 gevraagd uw pensioenreserves over te dragen ?
  • C.4.3. Uw ex-werkgever werd overgenomen door een andere onderneming.
  • C.4.3.1. Uw ex-werkgever werd overgenomen en de overnemer zet de pensioenverplichtingen verder.
  • C.4.3.2. De bedrijfsactiviteit van uw ex-werkgever of uw ex-werkgever werd overgenomen maar de overnemer moet de pensioenverplichtingen niet verderzetten.
  • C.4.4.2. Uw ex-werkgever is volledig verdwenen
  • C.4.4.1. Is uw ex-werkgever in vereffening of werd hij failliet verklaard en is de vereffening of het faillissement nog niet afgesloten?

D. Werkgevers die groepsverzekeringen voor hun personeel bij Apra Leven hadden afgesloten

  • D.1. Heeft u bij Apra Leven een groepsverzekering afgesloten voor het beheer van uw pensioentoezegging aan uw personeel?
  • D.2. Maakt de vereffening van Apra Leven een einde aan uw pensioentoezegging?
  • D.3. Heeft u nog pensioenverplichtingen tegenover de aangeslotenen in het geval u steeds de premies aan Apra Leven heeft betaald?
  • D.4. Bent u verplicht om alle verzekerde prestaties of alle wiskundige reserves te waarborgen?
  • D.5. Wat is de omvang van uw pensioenverplichtingen in het geval uw pensioentoezegging van het type vaste prestaties is?
  • D.6. Wat is de omvang van uw pensioenverplichtingen in het geval uw pensioentoezegging van het type vaste bijdragen is?
  • D.7. Heeft u nog verplichtingen ten aanzien van werknemers die de onderneming ondertussen hebben verlaten?
  • D.8. Moet u een beroep doen op een nieuwe pensioeninstelling?
  • D.9. Moet u het volledige bedrag van de reserves bij Apra Leven onmiddellijk herfinancieren bij een andere pensioeninstelling?
  • D.10. Bent u verplicht om de aanvullende pensioenen zelf uit te betalen indien Apra Leven niet of onvoldoende betaalt?
  • D.11. Op welke manier moet de uitbetaling aan aangeslotenen of begunstigden gebeuren?
  • D.12. Kan u de bedragen die u aan de aangeslotene of de begunstigde heeft uitbetaald, nadien (gedeeltelijk) recupereren bij Apra Leven?
  • D.13. Over welke mogelijkheden beschikt u om de tekorten aan te zuiveren ?
Aanvullende pensioenen - Informatie voor werknemers

A. Aanvullende pensioenen in een notendop

Pages